• Ibn Tajmijjah رحمه الله je rekao: Ahl-ul-Bid`a su prema Sunnetu i saglasnosti učenjâkâ gori od strasnih griješnika. (Madžmû`-ul-Fatâwâ 20/103)
  al-Hasan al-Basrî رحمه الله je rekao: Nemoj sjediti sa novotarom. On će prouzrokovati bolest tvoga srca." (al-I`tisâm 1/172 i al-Bid`a wan-Nahî `anhâ, strana 45)
  Sufjân ath-Thawrî رحمه الله je rekao: Iblîsu je novotarija draža od grijeha. Čovjek se za grijeh kaje, za razliku od novotarije. (Ibn-ul-Dža`d 1885 i Madžmû`-ul-Fatâwâ 11/472)
  Ibn `Umar رضي الله عنهما je rekao: Svaka novotarija je zabluda, čak i ukoliko je ljudi smatraju nečim dobrim (Abû Šâmah #39)
  Ibn `Abbâs رضي الله عنهما je rekao: Uistinu su Allâhu najmrže stvari novotarije (as-Sunan al-Kubrâ 4/316)
  Ajjûb as-Sikhtijânî رحمه الله je rekao: Što više novotar ulaže trud u svoju novotariju, sve je udaljeniji od Allâha (al-Bid`a wan-Nahî `anhâ)
  Imâm Ahmad bin Hanbal رحمه الله je rekao: Opisuj Allâha onime čime je On Sebe opisao, a negiraj o Allâhu ono što je On o Sebi negirao (Manâqib al-Imâm Ahmad 221)
  Abûl-Džawzâ' رحمه الله je rekao: Draže mi je sjediti sa svinjama nego sa pripadnicima novotarskih sekti (al-Hiljah 3/78)
  Ibn Qudâmah رحمه الله je rekao: Selefi su zabranjivali sjedenje sa novotarima, gledanje u njihove knjige i slušanje njihovih riječi (al-Âdâb aš-Šar`ijjah 1/263)
  Sufjân ath-Thawrî رحمه الله je rekao: Onaj ko sluša novotara je napustio Allâhovu zaštitu, a povjerena mu je novotarija (al-Hiljah 7/26)
  Ibrâhîm bin Majsarah رحمه الله je rekao: Onaj ko oda počast novotaru pomaže u uništavanju islama (Šarh Usûl I`tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Džamâ`ah 1/39)
  Imâm aš-Šâfi`î رحمه الله je rekao: Bolje je čovjeku sresti Allâha sa svim grijesima osim Širka nego da Ga sretne sa novotarijom u vjerovanju (al-I`tiqâd strana 158)
  Imâm Abû Hanîfah رحمه الله je rekao: Držite se predaja i puta Selefa, a pazite se novotarija (Sawn-ul-Mantaq wal-Kalâm strana 32)
  Jahjâ bin Kathîr رحمه الله je rekao: Ako na putu sretneš novotara, kreni drugim putem (Šarh Usûl I`tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Džamâ`ah 239)
  Abû Qulâbah رحمه الله je rekao: Nemojte sjediti sa novotarima i ne miješajte se sa njima, jer se ne osjećam sigurnim da vas neće utopiti u svoju zabludu (Šarh Usûl I`tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Džamâ`ah 244)
  `Abdullâh bin `Umar as-Sarkhusî رحمه الله je rekao: Pojeo sam samo jedan obrok sa novotarom, a kada je Ibn al-Mubârak to čuo, rekao je: "Neću sa njim pričati 30 dana" (Šarh Usûl I`tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Džamâ`ah 274)
  Imâm Mâlik bin Anas رحمه الله je rekao: Kako su samo novotari zli! Mi im ni Salâm ne nazivamo (Šarh-us-Sunnah [al-Baghawî] 1/234)
  Fudhajl bin `Ijâdh رحمه الله je rekao: Upoznao sam najbolje ljude, svi su bili Ahl-us-Sunnah a zabranjivali su provođenje vremena sa Ahl-ul-Bid`a (Šarh Usûl I`tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Džamâ`ah 267)
  Imâm Ahmad bin Hanbal رحمه الله je rekao: Khawaridž su zao narod i nije mi poznato da na zemaljskoj kugli postoji narod gori od njih (as-Sunnah 1/157)