Odnos prema neistomišljenicima

Teravija iza imâma koji je novotar

Teravija iza imâma koji je novotar Govornik: `Allâmah `Abdullâh bin `Abdir-Rahmân al-Ghudajjân Izvor:  Pitanje: Hoću li klanjati Teraviju iza imâma koji je novotar? Odgovor: Ne. Traži imâma koji je na Sunnetu - jer ćeš u protivnome podsticati novotara na njegovu novotariju.…

Zato Hizbijjûn ogovaraju Ahl-us-Sunnah

Zato Hizbijjûn ogovaraju Ahl-us-Sunnah Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î Izvor: Kada nas oni ogovaraju, oni to ne rade zbog pitanja samog po sebi. Ogovaraju nas zbog nečega što su od nas još davno tražili - da šutimo o njima,…

Druženje sa Hizbijjûn sa svrhom savjetovanja

Druženje sa Hizbijjûn sa svrhom savjetovanja Govornik: `Allâmah Ahmad bin Jahjâ an-Nadžmî Izvor: al-Fatâwâ al-Džalijah (2/121-122) Pitanje: Postoji osoba koja kaže da je Salafî a druži se sa Hizbijjûn. Kada je dobio savjet u vezi toga - rekao je da on njih savjetuje.…