Znanje nije dovoljno za îmân

Autor: `Allâmah Muhammad bin `Abdil-`Azîz bin Mâni`

Izvor: Hâšijah `alâ al-`Aqîdah at-Tahâwijjah, strana 65-66

at-Tahâwî رَحِمَهُ اللهُ je rekao:

“Veliki griješnici iz Muhammedovog صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ummeta neće ostati u džehennemu budu li obožavali isključivo Allâha; čak i u slučaju da se ne pokaju, ukoliko se susretnu sa Allâhom nakon što su znali i vjerovali.”

Jasno je da je znanje u srcu nedovoljno za îmân. Ova autorova izjava je u protivnosti sa onim što je upravo rekao, naime da se îmân sastoji od potvrde srca i priznavanja jezika – što je pogled Abû Hanîfe i njegovih sljedbenika na îmân.

Što se tiče manhadža Selefa, oni kažu da se îmân sastoji od vjerovanja srcem, izgovaranja jezikom – te činjenja djela tjelesnim udovima. Ovo je ispravno.

Karrâmijjah smatraju da se îmân sastoji samo od izgovaranja.

Džahmijjah smatraju da se îmân sastoji samo od vjerovanja srcem. Ovim se i autor ograničava. To znači da ne postoje ljudi nevjernici, jer oni priznaju Allâhovo postojanje i da je On njihov Gospodar i Stvoritelj:

وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

“A da ih upitaš: “Ko je stvorio nebesa i Zemlju?”, sigurno bi rekli: “Allâh!”” (31:25)

Allâh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى je rekao da su oni nevjernici – iako su priznali da je Allâh stvorio nebesa i zemlju. Prema onome što tvrde Džahm i Džahmijjah, čak su i Iblîs, Abû Džahl, faraon, Qârûn, Hâmân i druge nevjerničke grupe vjernici – jer se i oni slažu da je Allâh njihov Gospodar i Stvoritelj. Prema ovoj lažnoj ideologiji, čak su i oni vjernici!