Zato al-Ikhwân al-Muslimûn krate svoje brade

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

al-Albânî: Hanefijski učenjaci su složni da je ne odsjecati bradu ili novotarija – ili zabranjeno. Ne sjećam se tačno šta od to dvoje, davno sam to čitao. Oni smatraju da je Sunnah odsjeći ono što je ispod dužine šake. To je njihova pravna škola.

(Jedan od prisutnih): Onaj ko odsjeca ono što je kraće od šake je ženstven.

al-Albânî: Ja ne govorim o odsjecanju onoga što je kraće od šake – nego onoga što je duže. Onaj ko odsjeca ono što je kraće od šake je ženstven, a onaj ko nosi dužu bradu nije. Oni govore o onome što su sjevernoafrikanci prije činili, a što danas čine ljudi u Šâmu i mnogi od al-Ikhwân al-Muslimûn, koji “dotjeruju” svoje brade i ne puštaju ih na potpun način – jer je to karakteristika Ahl-us-Sunnah.