Zamisli da su Abû Zur`ah i adh-Dhahabî vidjeli Qutba, `Ar`ûra, al-Ma’ribîja i al-Halabîja

Zamisli da su Abû Zur`ah i adh-Dhahabî vidjeli Qutba, `Ar`ûra, al-Ma’ribîja i al-Halabîja

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: Bajân mâ fî Nasîhati Ibrâhîm ar-Ruhajlî min al-Khalal wal-Ikhlâl, strana 70-71

adh-Dhahabî je rekao u “Mizân-ut-I`tidâl” kada je pisao biografiju al-Hâritha al-Muhâsibîja:

“Hâfidh Sa`îd bin `Amr al-Barda`î je rekao: “Bio sam sa Abû Zur`ah kada je on bio upitan o al-Hârithu al-Muhâsibîju i njegovim knjigama. Odgovorio je pitaocu: “Upozoravam te protiv tih knjiga. One sadrže novotarije i zablude. Drži se predaja. To ti je dovoljno.” Tada mu je rečeno: “U njima ima pouka.” Tada je on rekao: “Onaj ko nema pouku u Allâhovoj knjizi nema pouku u ovim knjigama.”

al-Hârith je umro 243. godine po Hidžri. Ko se može uporediti sa al-Hârithom? Zamisli da je Abû Zur`ah vidio knjige koje su se pojavile kasnije kao “al-Qût” od Abû Tâliba. Koja se knjiga može uporediti sa “al-Qût”? Zamisli da je vidio “Bahdžat-ul-Asrâr” od Ibn Džahdhama i “Haqâ’iq-ut-Tafsîr” od as-Sulamîja. Izgubio bi svoj razum. Zamisli da je vidio knjige od Abû Hâmida [al-Ghazâlîja] at-Tûsîja i mnoge izmišljene hadîthe koji se nalaze u “al-Ihjâ'”. Zamisli da je vidio knjigu “al-Ghunjah” od Šajkha `Abdul-Qâdira. Zamisli da je vidio “Fusûs-ul-Hikâm” i “al-Futûhât al-Makkijjah” [knjige Ibn `Arabîja]. Kada je al-Hârith bio retoričar tog vremena bilo je na hiljade imâmâ u oblasti Hadîtha, među njima Ahmad bin Hanbal i Ishâq bin Râhûjah. Kada su imâmi u oblasti Hadîtha postali pojedinci kao Ibn-ud-Dakhmîsî i Ibn Šahânah, najvećim učenjacima o Allâhu su se smatrali ljudi kao autor od “al-Fusûs” i Ibn Sufjân. Molimo Allâha za milost i oprost. Âmîn.” (1/431)

Zamisli da su Abû Zur`ah, adh-Dhahabî i drugi od velikih učenjaka Sunnah vidjeli knjige Sajjida Qutba u kojima se nalazi panteizam (Wahdat-ul-Wudžûd), ujedinjenje religija i vjerska sloboda – knjige koje forsira `Adnân `Ar`ûr i čijega autora brani Abûl-Hasan al-Ma’ribî. `Alî bin Hasan al-Halabî brani i hvali ova oba pojedinca.

Zamisli da su vidjeli kako je Abûl-Hasan branio one koji su pozivali na ujedinjenje religija, vjersku slobodu i bratstvo među različitim religijama.

Zamisli da su vidjeli kako je `Alî al-Halabî forsirao časopis koji je zastupao ujedinjenje religija, bratstvo među različitim religijama, vjersku slobodu i druge zablude i smatrao da on objašnjava Islâm i njegovu umjerenost.

Zamisli da su vidjeli kako oni brane Ahl-ul-Bid`ah i smatraju ih da su od Ahl-us-Sunnah.

Zamisli da su vidjeli kako oni ratuju protiv Ahl-us-Sunnah i govore da su oni ekstremni, zalutali, Khawâridž i drugo.

Zamisli da su vidjeli kako oni osnivaju principe da bi branili neistinu i ratovali protiv Ahl-us-Sunnah.