Vrijednost prvih deset dana Dhûl-Hidždžah

Vrijednost prvih deset dana Dhûl-Hidždžah

Autor: Imâm Zajn-ud-Dîn bin Radžab al-Hanbalî

Izvor: Latâ’if-ul-Ma`ârif, strana 351-352

al-Bukhârî bilježi od Ibn `Abbâsa رضي الله عنهما koji prenosi da je poslanik صلى الله عليه وسلم rekao:

“Ni jedno djelo Allâhu nije draže od djela tokom ovih Deset dana.” Oni su rekli: “Čak ni Džihâd?” On صلى الله عليه وسلم  je rekao: “Čak ni Džihâd. Osim čovjeka koji ode i bori se svojim životom i svojim imetkom i ne vrati se ni sa jednim.” (al-Bukhârî 969)

Ovaj hadîth dokazuje da su djela tokom ovih dana Allâhu draža od djêlâ tokom svih ostalih dana u godini, bez izuzetka. Ono što je Allâhu draže je bolje od svega ostalog. Ako su djela tokom tih Deset dana u Allâhovim Očima bolja i draža (od djêlâ) tokom svih ostalih dana, to znači da je djelo tokom njih – iako postoje djela koja su bolja od njega – bolje nego (djelo) tokom bilo kojega drugoga dana, čak i ako bi drugo djelo bilo bolje. Zato su oni rekli: “Allâhov poslaniče, čak ni Džihâd na Allâhovome putu?” On صلى الله عليه وسلم  je rekao: “Čak ni Džihâd”. Zatim je izuzeo jednu vrstu Džihâda, a to je najbolja vrsta Džihâda.  On صلى الله عليه وسلم  je bio upitan o najboljoj vrsti Džihâda. Rekao je:

“Onaj čiji konj bude udaren mačem, i čija se krv prolije.” (Abû Dâwûd 1449)

Onaj ko izvrši ovo djelo ima najveću poziciju kod Allâha. Što se ostalih vrsta Džihâda tiče, djelo tokom tih Deset dana Dhûl-Hidždžah je Allâhu bolje i draže od njih. Isto važi i za sva ostala djela. Ovo pokazuje da se djelo koje je manje dobro, a koje se desi tokom odabranoga vremena, izjednači sa djelom koje je bolje od njega, i učini da se njegova nagrada udvostruči.