Uslovi za životinju koja se kolje za `Aqîqu

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (umro 1420)

Izvor:

 

Pitanje: Čuo sam da životinja koja se kolje za `Aqîqu ne treba ispunjavati nikakve uslove, a zatim sam pročitao da mora ispunjavati iste uslove kao životinja koja se kolje za Qurbân. Želio bih detaljnije objašnjenje.

Odgovor: `Aqîqah je propisana mnogim hadîthima Allâhovoga poslanika . Međutim ni u jednom hadîthu nisu spomenuti uslovi koji su spomenuti za klanje Qurbâna. Neki učenjaci porede `Aqîqu sa klanjem Qurbâna, te na osnovu toga zaključuju da se moraju ispuniti isti uslovi. Mi međutim imamo umjeren odnos prema analogiji (Qijâsu), i nalazimo se između Dhâhirijjah, koji je u potpunosti negiraju – i Hanafijjah i onih koji slijede njihovu metodologiju, koji pretjeruju sa analogijom. Naš stav po ovom pitanju zasnivamo na riječima Imâma aš-Šâfi`î:

“Analogija je nužda i koristi se jedino pri nuždi.”

Pa kada čitamo sve ove hadîthe o `Aqîqi i u njima ne nađemo uslove koji se spominju za klanje Qurbâna – niti čak indikaciju za te uslove – kažemo:

“Ono što nije spomenuto se zanemaruje.”

Ukoliko Allâh dakle ne spominje nikakve uslove, osim da `Aqîqah treba biti sedmog dana i da se za muško kolju dva jagnjeta a za žensko jedno, mi ne trebamo postavljati nikakve druge uslove za `Aqîqu poredeći je sa klanjem Qurbâna. Zašto? Zato što je analogija zakonodavstvo za kojim nismo u potrebi.