Teravija nakon Akšama?

Autor: Šajkh-ul-Islâm Ahmad bin Tajmijjah

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (23/119-121)

Pitanje: Da li je klanjanje Teravije nakon Akšama Sunnah ili novotarija? Kažu da je Imâm aš-Šâfi`î رَحِمَهُ اللهُ klanjao Teraviju nakon Akšama a dovršavao ju je nakon Jacije.

Odgovor: Sunnah je klanjati Teraviju nakon Jacije. Selefi i imâmi su saglasni po pitanju toga. Glasina o Imâmu aš-Šâfi`î رَحِمَهُ اللهُ je netačna. Imâmi su za vrijeme Allâhovoga poslanika صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم i pravovjernih khalîfâ uvijek klanjali Teraviju nakon Jacije. To je dakle bila praksa imâma, i nije poznato da je iko od njih namjerno klanjao Teraviju prije Jacije. To djelo se naziva “Qiyâm Ramadhân”. Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je rekao:

“Allâh vas je zadužio da postite Ramadhân i preporučio vam da njegove noći provodite u namazu. Onome ko ga bude postio i provodio njegove noći u namazu biti će oprošteni njegovi prijašnji grijesi.”

Noćni namaz u Ramadhânu i van njega obavlja se nakon Jacije. U knjigama Sunana je izričito zabilježeno da je Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم sa njima obavljao noćni namaz u Ramadhânu nakon Jacije. Allâhov poslanik صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم je klanjao jedanaest ili trinaest rekata noćnoga namaza i u Ramadhânu i van njega. On bi ih međutim oduljio. Kada je ljudima to postalo teško, Ubajj bin Ka`b je sa njima klanjao dvadeset rekata za vrijeme `Umara bin al-Khattâba. Nakon njih je klanjao Witr. Skratio je dužinu namaza a udvostručio broj rekata. Neki od Selefa su klanjali četrdeset rekata i završavali sa tri rekata. I taj namaz je bio kraći. Drugi su klanjali trideset šest rekata i završavali sa Witrom. Opšte je poznato da se njihov noćni namaz obavljao nakon Jacije. Onaj ko ga obavlja prije Jacije je preuzeo to od novotara koji se suprotstavljaju Sunnetu – a Allâh zna bolje.