Svi autentični hadîthi se moraju prihvatiti i praktikovati

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Neki kažu da hadîthi vezani za `Aqîdu moraju biti Mutawâtir (prenešeni od više prenosilaca iz svake generacije) da bi mogli biti prihvaćeni.

Odgovor: `Aqîdah se uzima iz svega što je autentično prenešeno od Allâhovoga poslanika ; Mutawâtir hadîtha – kao i Âhâd. Ukoliko je Âhâd hadîth autentičan, prihvata se. On donosi korisno znanje, iz oblasti `Aqîde – kao i drugih oblasti. To spada u svjedočenje da je Muhammad Allâhov poslanik; da potvrdiš njegove  riječi. To spada u njegove  riječi koje su autentično prenešene od njega, pa kako možeš reći da one nisu kao Mutawâtir? To govore Mu`tazilah i oni koji su u zabludi.

Ukoliko je hadîth autentičan, on se prihvata i praktikuje, i u slučaju da postoje tri, dva – ili samo jedan prenosilac iz svake generacije. Ne igra ulogu da li je hadîth o `Aqîdi ili o nečem drugom. To je ono na čemu su Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah.