Saradnja sa neistomišljenicima u borbi protiv zajedničkoga neprijatelja

Saradnja sa neistomišljenicima u borbi protiv zajedničkoga neprijatelja

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn

Izvor:

Pitanje: Da li je mudrost sarađivati sa islâmskim grupama koje su protivnici sekularizma, komunizma i drugih destruktivnih ideologija, ili je mudrost napustiti sve ove grupe i sav politički aktivizam?

Odgovor: Mudrost kada su u pitanju ove grupe je postupati onako kako su postupali pravedni Selefi – a to je da prvo sami slijedimo pravi put, pa tek onda da korigujemo druge. Ovo je dovoljno za odbijanje neprijatelja.

Saradnja sa grupama u zabludi koje se pripisuju Islâmu će možda samo povećati žestinu neprijatelja, jer će oni i nama pripisati slijeđenje novotarija i reći: “Vi ste na tome i tome” – jer ćemo u njihovim očima biti jedna grupa. Na taj način će nam ujedinjenjem koje ujedinjuje novotarije i Sunnah biti nanešena šteta.

Mi trebamo izbjegavati sve to i pozivati sa jednoga jedinoga puta – a to je put pravednih Selefa, i on je dovoljan. Ideja da se svi – Ahl-us-Sunnah i Ahl-ul-Bid`a – trebamo ujediniti u borbi protiv neprijatelja je ista kao i ideja onih koji govore da trebamo sakupiti sve slabe ahâdîth i podsticati ljude da čine dobra djela; te da trebamo sakupiti sve slabe ahâdîth da bismo upozoravali ljude protiv grijeha i podsticali ljude na pokornost a odvraćali ih od nepokornosti.

Ovo je pogrešno. Mi ne smatramo da se ahâdîth koji su slabi trebaju citirati – ni u slučaju da bismo time podsticali na dobra djela a odvraćali od grijeha. Smatramo da ih uopšte ne treba citirati, osim u slučaju kada objašnjavamo njihovu slabost – jer su nam vjerodostojni ahâdîth dovoljni.

Put pravednih Selefa je čist od mrlja novotarija i on nam je dovoljan.