Puštanje brade – Wâdžib ili Sunnah?

Puštanje brade – Wâdžib ili Sunnah?

Govornik: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

Pitanje: Da li je puštanje brade Wâdžib (obavezno) ili Sunnah (preporučeno)?

Odgovor: To je Wâdžib, shodno naredbi Allâhovoga poslanika صلى الله عليه وسلم:

أَعْفُوا اللِّحَى

“Puštajte brade.” (al-Bukhâri 5893, Muslim 259, at-Tirmidhî 2990, an-Nasâ’î 5226)

Naredba ukazuje na obavezu. Šta je ono što isključuje obavezu? Za to mora postojati dokaz. Ne postoji dokaz. Puštanje brade je dakle obavezno, na osnovu naredbe poslanika صلى الله عليه وسلم. Ne postoji samo jedan autentičan hadîth o tome, nego ih je mnogo.