Pohvala Ahmada an-Nadžmî i knjige protiv čijeg je objavljivanja bio Ibn Džibrîn

Pohvala Ahmada an-Nadžmî i knjige protiv čijeg je objavljivanja bio Ibn Džibrîn

Autor: `Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor: al-Mawrid al-`Adhb az-Zulâl, strana 14-15

Uvaženome Šajkhu i časnome bratu Ahmadu bin Jahjâ an-Nadžmî – da mu Allâh pruži zaštitu i podari uspjeh, Âmîn.

As-Salâmu `alajkum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.

Dalje:

Pročitao sam vašu vrijednu knjigu “al-Mawrid al-`Adhb az-Zulâl” i smatram da je ona vrijedna i korisna. Ona je danas od velike važnosti, kada postoje mnoge grupe i sekte koje se nažalost pripisuju Islâmskoj Da`wi. Opšte je međutim poznato da u Islâmu treba postojati samo jedna grupa i metodologija.

Grupa je Ahl-us-Sunnah, a metodologija je metodologija poslanika صلى الله عليه وسلم i njegovih ashaba. Tako ih je poslanik صلى الله عليه وسلم opisao kada je spomenuo grupe i sekte koje su u suprotnosti (sa istinom):

“Onî koji su na onome na čemu smo danas ja i moji ashabi”.

Mi dakle trebamo imati samo jednu grupu a to je grupa Ahl-us-Sunnah, jednu metodologiju a to je metodologija poslanika صلى الله عليه وسلم i jednoga Imâma a to je Allâhov poslanik صلى الله عليه وسلم. Mi ne priznajemo druge grupe, metodologije i vođe.

Vaša knjiga – Allâh vas sačuvao – pokazuje istinu i adekvatno pobija laž o ovoj temi.

(U objašnjavanje istine a pobijanje laži u ovoj knjizi između ostaloga spada upozorenje protiv `Â’idha al-Qarnî, Hasana al-Bannâ, Qutbijjah i al-Ikhwân al-Muslimûn)

Allâh vam podario svako dobro za vaš rad, jer pokazujete istinu a pobijate laž.

Neka je Allâhov salavat i mir na našega poslanika Muhammada, njegovu familiju i ashabe.

Vaš brat u Islâmu, Sâlih bin Fawzân bin `Abdillâh al-Fawzân 1414/11/27