Pobuna protiv Jazîda nije dokaz

Govornik: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î (umro 1422)

Izvor: Tuhfat-ul-Mudžîb, strana 194-195

Pitanje: Da li je tačno da je `Abdullâh bin az-Zubajr učinio pobunu protiv Jazîda bin Mu`âwije? Kako se pobijaju Surûrijjûn koji ovaj događaj koriste kao argument?

Odgovor: Jazîdu bin Mu`âwiji nije data prisega od strane Ahl-ul-Hill wal-`Aqd (razumnih učenjaka i vladara). Kada je Mu`âwijah upitao čovjeka šta misli o Jazîdu, on mu je rekao:

“Bojim se vas da kažem istinu, a bojim se Allâha da slažem. Zato ću šutjeti.”

Sviđa mi se to što je rekao.

U one koji su osudili tu prisegu spada `Abdur-Rahmân bin Abî Bakr as-Siddîq, koji je rekao:

“To je prisega careva.”

Što znači da carevi nasljeđuju vlast, dok muslimani biraju kvalifikovanog khalîfu. Imâm Ahmad رَحِمَهُ اللهُ je rekao o Jazîdu bin Mu`âwiji:

“Ne volimo ga, niti ga ogovaramo.”

adh-Dhahabî je rekao:

“Bio je loš čovjek, ali ne i nevjernik.”

Bilo je uvaženih ashaba koji su činili pobunu protiv Jazîda a bili su hiljadu puta bolji od njega.

Oni u pobuni `Abdullâha bin az-Zubajra i al-Husajna nemaju dokaz. Uprkos tome što je činio mnoge velike grijehe, bolje je bilo ne činiti pobunu i saburati.