Pobijanje onih koji ljude izbacuju iz Salafijje zbog grijeha

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

Kaže Sa`îd bin Džubajr رحمه الله تعالى

Poslušajte ovu predaju, jer ona uistinu pobija neke od onih koji danas svašta pričaju.

Kaže Sa`îd bin Džubajr رحمه الله تعالى – a autor (Ibn Battah, umro 387. godine po Hidžri) ovo navodi u al-Ibânah koja je ispred nas, broj osamdeset i devet. Pa ko god želi da vidi – tu se nalazi.

On رحمه الله kaže:

“Kada bi mi se sin družio sa Fâsiqom (prkosnim griješnikom), Šâtirom (kriminalcem) koji je Sunnî – to bi mi bilo draže nego da se druži sa predanim robom koji je novotar.”

Ako ti se sin druži sa nekim ko puši, ili pije alkohol – to je bolje nego da se druži sa nekim ko je Râfidhî…

… jer će ga Râfidhî odvesti u zabludu kada su u pitanju osnove njegove vjere.

Što se tiče griješnika koji je Sunnî, on ostaje na osnovama Sunneta, Tawhîda i Îmâna.

Ovo je nepokornost, ali je pitanje grijeha manje od novotarije – a da ne spominjemo Širk. Utječemo se Allâhu od toga.

Pa ova izjava jednoga od uvaženih Tâbi`ûn, studenta Ibn `Abbâsa, kaže:

“Kada bi mi se sin družio…”

… ukoliko bi mu se sin družio sa Fâsiqom, Šâtirom, a Šâtir je onaj ko svoju familiju iscrpljuje zlom…

“Kada bi mi se sin družio sa Fâsiqom, Šâtirom, koji je Sunnî…”

Pogledajte koga je preferirao za društvo svoga sina.

Ukoliko bi se ovo desilo, a utječemo se Allâhu od toga, ali ukoliko bi se ovo zlo desilo, da mu se sin druži sa osobom koja je Fâsiq, Šâtir, ali je Sunnî u svome vjerovanju – to bi bilo bolje nego da se druži s’ kim?

To je bolje nego da se druži sa predanim robom koji je novotar.

Pa ima li novotar koristi od svoga `ibâdeta?

Ovo je jedno od najvećih pobijanja onoga ko kaže: “Uistinu je greška i nedostatak razumijevanja misliti da je Sunnî ili Salafî onaj ko je uspostavio vjerovanje Ahl-us-Sunnah, ali ne obraća pažnju na islâmsko ponašanje, karakter, i tako dalje”.

(Po njemu) je ovo nedostatak razumijevanja.

To znači da su Sa`îd bin Džubajr i svi Selefi imali nedostatak u njihovome razumijevanju, svi osim njega – ما شاء الله.

(Ova osoba kaže) da je nedostatak u razumijevanju misliti da je Sunnî ili Salafî onaj ko je uspostavio vjerovanje Ahl-us-Sunnah, ali ne obraća pažnju na islâmsko ponašanje i karakter – i ne daje muslimanima njihova međusobna prava.

A Sa`îd bin Džubajr رحمه الله تعالى kaže “Kada bi mi se sin družio sa Fâsiqom, Šâtirom…”

A već smo rekli da je Šâtir onaj ko svoju familiju iscrpljuje zlom; a šta je Sa`îd bin Džubajr rekao za njega? “Sunnî.”

Fâsiq, Šâtir, Sunnî… jer ga njegov fisq (prkosni grijesi) i kriminal ne izvode iz okvira Sunneta.

Prema ovome doktoru on međutim nije Sunnî, sve dok ne uspostavi lijepo ponašanje i karakter.

Neka iščeznu ove titule, ukoliko ne donose ispravno znanje.

Ove titule nisu od koristi; bitno je ono što je u skladu sa govorom učenjâkâ, imâmâ upute.

Jeste li čuli šta je rekao Sa`îd? Otvorite knjigu ispred vas, pod brojem osamdeset i devet.

“Kada bi mi se sin družio sa Fâsiqom, Šâtirom, koji je Sunnî…”

Pa da li ga je, prema Sa`îdu, fisq izbacio iz okvira Ahl-us-Sunnah?

Zato su ih imâmi Ahl-us-Sunnah nazivali “Fussâq Ahl-is-Sunnah” (griješnici Ahl-us-Sunnah).

Fisq je dio onoga što on radi, ali koje je njegovo vjerovanje? Sunnî. On nije izašao iz okvira Sunneta.

Ovaj međutim ipak danas govori: “Nedostatak je u razumijevanju misliti da je Sunnî ili Salafî onaj ko je uspostavio…”

Obratite pažnju na riječ “uspostavio”. Šta ona znači?

Uspostavio je vjerovanje Ahl-us-Sunnah: Tawhîd al-`Ibâdah, Tawhîd ar-Rubûbijjah, Tawhîd al-Asmâ’ was-Sifât; on je uspostavio sve ovo…

… ali je podbacio u tome da nije uspostavio islamsko ponašanje i karakter – u njemu ostaje nedostatak.

Ovaj, prema njemu, nije Salafî.

Selefi su rekli istinu, a ovi su slagali!

Ovo je govor Sa`îda bin Džubajr رحمه الله.

Stoga je sjedenje sa Ahl-ul-Ahwâ’ zlo, a prijateljstvo sa njima velika opasnost.

Vidjeti ćeš Fâsiqa da puši, pa ćeš mu prići i reći: “Brate moj, duhan šteti i tvome zdravlju i tvojoj vjeri.”

On će reći: “Moli Allâha da nas uputi”. Neće ti reći da je to dozvoljeno.

Prići ćeš mu nakon što je pio opojno piće, a on će ti reći: “Moli Allâha da nas uputi”.

Prići ćeš mu dok sluša muziku, a ovo smo vidjeli mnogo puta, i ovo se desilo sa onima koje smo naveli: “Sine moj, muzika je Harâm, nije dozvoljena.” On odgovara: “Dovi za nas. Mi smo mladi, moli Allâha da nas uputi.”

On priznaje da je to greška. Što se međutim osobe koja posjeduje novotariju tiče, on je taj koji tebe poziva, i za tebe smatra da si u zabludi.

Postoji dakle razlika između novotara i Fâsiqa.

Fâsiq ti se neće suprotstaviti po pitanju onoga što je Harâm, dok novotar smatra da nisi na onome na čemu je on – a smatra da je ono na čemu je on istinska vjera.

Utječemo se Allâhu od toga.