Ovo je Salafijjah!

Govornik: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor:

 

Salafijjah je put Allâhovoga poslanika , put njegovih ashaba رَضِيَ اللهُ عَنْهُم i slijeđenje Qur’âna i Sunneta. Ne nazivaju se “Hanâbilah”, niti se nazivaju “Tajmijjûn”, niti se nazivaju “Wahhâbijjah”, niti se nazivaju “Džâmijjah” – niti se nazivaju “Madâkhilah”. Nema imena koje ih opisuje osim Sunneta – jer se oni ne pripisuju nikome osim Sunnetu. Nemaju pristrasnost ni prema kome osim prema Allâhovoj Knjizi i Sunnetu Njegovoga poslanika .

Kada ljudi budu pozvani na Sudnjem Danu shodno onome čemu su se pripisivali, oni će jedino biti zadovoljni da budu pozvani uz ovog plemenitog poslanika .

Pripisani su al-Wahhâbu, rekao je Šajkh Taqijj-ud-Dîn al-Hilâlî رَحِمَهُ اللهُ:

Pripisali su al-Wahhâbu (Darežljivome) najbolje robove

blago meni što su me pripisali Darežljivom

velikodušnoj skupini prethodnika, koja slijedi put Sunneta i Knjige

novotarije i sve uvedene stvari u vjeru osuđuju oni koji su razumom obdareni

Ukoliko je naša mahana osuđivanje novotarija, neka nam je dobrodošla ova mahana.

Salafijjah je dakle put Allâhovoga poslanika , put njegovih ashaba رَضِيَ اللهُ عَنْهُم, pravednih Selefa – među kojima su nasljednici ashaba i oni koji su njih naslijedili.

Volimo Imâma Mâlika, veličamo ga i slijedimo ga.

Volimo Imâma aš-Šâfi`î, veličamo ga i slijedimo ga.

Volimo Imâma Ahmada, veličamo ga i slijedimo ga, kao i Abû Hanîfu, dva Sufjâna, dva Hammâda, az-Zuhrîja, `Umara bin `Abdil-`Azîza, `Abdur-Rahmâna bin Mahdîja, Jahjâ bin Sa`îda, Jahjâ bin Ma`îna, Ahmada bin Hanbala, al-Bukhârîja, Muslima, an-Nasâ’îja, Abû Dâwûda, at-Tirmidhîja, Ibn Mâdžu…

Volimo sve imâme Sunneta i hadîtha u svim vremenima i svim državama. Oni su naši ispravni prethodnici. Ne dajemo prednost jednome od njih nad drugim. Slijedimo Sunnah gdje god on bude. Ovo je dakle Salafijjah. Ovo je istinska Salafijjah. Ovo je Salafijjah, sigurnost i uputa.