Nevjerstvo nije samo povezano sa djelima nego i sa vjerovanjem

Nevjerstvo nije samo povezano sa djelima nego i sa vjerovanjem

Govornik: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Izvor: 

Pitanje: Da li je nevjernički ustav u muslimanskim zemljama po pitanjima politike i ekonomije jasan Kufr (nevjerstvo)?

Odgovor: Jasno nevjerstvo nije samo povezano sa djelima, nego i sa vjerovanjem. U protivnome bi svaka osoba koja bi učinila nešto što je u suprotnosti sa Šerijatom bila nevjernik sa jasnim nevjerstvom.

Onaj ko uzima kamatu i posluje sa kamatom je bez sumnje učinio veliki grijeh. Zašto se ovo uobičajeno pitanje ne postavlja u vezi sa onima koji uzimaju kamatu, kao što su direktor banke i radnici u banci? Da li su oni uznevjerovali? Nema razlike između onoga ko uzima kamatu…

Nema razlike između onih koji učine djelo, bez obzira da li je u pitanju jasno nevjerstvo, dakle otpadništvo, ili ne – osim ukoliko se u srcu osobe pojavi razlika u odnosu na ostale grijehe, naime vjerovanje. Onaj ko kamatu smatra dozvoljenom i u srcu i ispoljavajući to je nevjernički otpadnik.

Uporedi sve ove grijehe koje sam nabrojao sa grijehom o kojem pitaš – nesuđenjem po onome što je Allâh objavio. Oni koji ne sude po onome što je Allâh objavio, i to ne samo vladari nego i građani kao sudije, zaposleni, direktori banaka i tako dalje – su složni kada je u pitanju poslovanje sa kamatom. Da li su oni uznevjerovali? Već je odgovoreno; onaj ko to djelo smatra dozvoljenim u srcu je Kâfir (nevjernik).

Isto važi za vladara koji sudi ljudskim zakonima i za sve druge koji ih primjenjuju. Sve je to grijeh koji je jasno u suprotnosti sa Šerijatom, ali da li je to jasan Kufr? Svako, od vladara do najmanjega građanina, je napustio vjeru ukoliko to smatra dozvoljenim u srcu.