Nemojte ispružati ruke novotarima

Govornik: `Allâmah Rabî` bin Hâdî `Umajr al-Madkhalî

Izvor:

 

Nemojte ispružati ruke organizacijama kao što su Ihjâ’ at-Turâth i druge, nego se zadovoljite imovinom koju vam je Allâh podario – makar je bilo malo. Nosioci Salafî da`we uvijek su bili Salafijjûn, sa malom imovinom a velikim siromaštvom. Ona nije uspostavljana sakupljanjem novca; sakupljanje novca uništava da`we. Prihvatanje novca od centara i organizacija koji ne slijede Salafijju vodi ka gubitku Salafijje. Stoga budite upozoreni da ne sarađujete sa takvim organizacijama i zadovoljite se imovinom koju vam je Allâh podario – makar je bilo malo. Držite se puta Selefa odricanjem i bogobojaznošću – te širenjem Salafî da`we na ispravan način. Posebno vas upozoravam protiv Ihjâ’ at-Turâth, jer oni u cijelome svijetu nastoje razjediniti Salafijjûn i prevesti ih na manhadž `Abdur-Rahmâna `Abdul-Khâliqa, koji je ekstremni Ikhwânî.