Ibn `Uthajmîn o klanjanju džanâze griješniku

Govornik: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthajmîn (umro 1421)

Izvor: Madžmû`-ul-Fatâwâ (17/155)

Pitanje: Šta vi mislite o čovjeku koji napusti džanâzu kada čuje da je preminuli bio griješan, da bi na taj način osudio grijeh i uplašio ljude?

Odgovor: Ukoliko griješnik nije izašao iz okvira islâma, on spada u one koji imaju najveće pravo na džanâzu. On je u potrebi za dovom. Griješniku treba klanjati džanâzu da bi se za njega dovilo i posredovalo. Ne treba dakle ići odatle i napuštati džanâzu. Jedini izuzetak je ukoliko je klanjač uticajan u gradu a griješnik je javno činio grijeh. Ukoliko smatra da je korisno da mu ne klanja džanâzu, može je ne klanjati.