Djela roba su stvorena

Autor: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Izvor: adh-Dharî`ah ilâ Bajân Maqâsid Kitâb-iš-Šarï`ah (1/548)

Pitanje: Šta mislimo kada kažemo da su djela roba stvorena?

Odgovor: Allâh je stvorio poslušnost i neposlušnost roba; njegovu dobrotu i zlo. Allâh je stvorio sve. Sva djela koja robovi čine, dobra kao i loša, poslušnost i neposlušnost, su stvorena od Allâha عز وجل. Rob radi shodno svojoj volji i izboru. Volja, izbor i razum su faktori odgovornosti i na osnovu njih osoba biva nagrađena ili kažnjena.