Četiri imâma o Allâhovoj uzvišenosti

Autor: Imâm Siddîq Hasan Khân al-Qanûdžî (umro 1307)

Izvor: al-Intiqâd ar-Radžîh fî Šarh-il-I`tiqâd as-Sahîh, strana 88-89

Ahmad bin Ibrâhîm al-Ismâ`îlî رَحِمَهُ اللهُ je rekao:

“Allâh Se uzvisio iznad Svoga `Arša a obuhvata sve Svojim znanjem.”

aš-Šawkâni رَحِمَهُ اللهُ je rekao:

“Uzdizanje iznad `Arša je jedno od Allâhovih سُبْحَانَهُ svojstava. Ono se ne treba zamišljati, što rade skolastičari.” [Fath-ul-Qadîr (3/88)]

Imâm Mâlik رَحِمَهُ اللهُ je rekao:

“Allâh je iznad nebesa a Njegovo znanje je svugdje. Ne postoji mjesto koje nije obuhvaćeno Njegovim znanjem.” [at-Tamhîd (7/138)]

Salâmullâh bin Šajkh-il-Islâm ad-Dahlawî رَحِمَهُ اللهُ je rekao:

“Umm Salamah, Imâm Dža`far as-Sâdiq, al-Hasan, Abû Hanîfah i Mâlik su rekli: Uzdizanje je poznato. Njegova kakvoća je nepoznata. Obavezno je vjerovati u njega – a novotarija pitati o njemu.”

al-Bajhaqî bilježi da je Abû Hanîfah رَحِمَهُ اللهُ rekao da je Allâh iznad nebesa a nije na Zemlji i da je rekao:

“Onaj ko negira da je Allâh iznad nebesa je uznevjerovao.”

aš-Šâfi`î رَحِمَهُ اللهُ je rekao:

“Allâh je iznad Svoga `Arša iznad Svoga neba. Približava Se Svojim stvorenjima onako kako On hoće i spušta Se onako kako On hoće.” [Ithbât Sifat-il-`Uluww, strana 133 od Ibn Qudâme, Idžtimâ`-ul-Džujûš, strana 164 od Ibn-ul-Qajjima i al-`Uluww (2/1056) od adh-Dhahabîja]

Isto je rekao Ahmad.

Ishâq je rekao:

“Učenjaci su složni da Se On uzvisio iznad `Arša i sve zna.”

Ovo su rekli i al-Muzanî, al-Bukhârî, Abû Dâwûd, at-Tirmidhî, Ibn Mâdžah, Abû Ja`lâ, al-Bajhaqî i drugi od Ahl-ul-Hadîth.

Ibrâhîm bin al-Hiljah je rekao:

“Naš put je put Selefa. Oni su slijedili Qur’ân i saglasnost. Vjerovali su da je Allâh uvijek imao savršena svojstva…” dok nije rekao: “Vjerovali su u hadîthe koji potvrđuju da je On iznad `Arša i nebesa. Potvrđivali su bez zamišljanja ili uspoređivanja – i vjerovali su da je On odvojen od Svojih stvorenja.”