Buđenje tokom jutra u Ramadhânu sa hranom u ustima

Buđenje tokom jutra u Ramadhânu sa hranom u ustima

Autor: Imâm Ibn Qudâmah al-Maqdisî

Izvor: al-Mughnî (4/360)

Što se tiče osobe koja se probudi sa hranom u ustima, u pitanju može biti samo dvoje:

Prvo: Da se radi o maloj količini koja se ne može ispljunuti. Ukoliko bi se ova količina progutala, post nije prekinut, jer je se nemoguće osloboditi. Ibn-ul-Mundhir je rekao: 

“Učenjaci su o ovome saglasni.”

Drugo: Da se radi o velikoj količini koja se može ispljunuti. Nema smetnje ako se to ispljune. Ako bi se međutim to namjerno progutalo, većina smatra da je post prekinut. Abû Hanîfah je rekao:

“On uopšte nije prekinut. Hrana koja se zaglavila između zuba se ne može izbjeći. Na taj način za nju važi isto što i za pljuvačku.”

Mi [Hanâbilah] smatramo da je osoba koja zna da posti a svjesno proguta hranu koja se može ispljunuti prekinula post. Isto važi ukoliko bi on krenuo da jede u ovom stanju. Ovo se razlikuje od pljuvačke koja se ne može ispljunuti. A ako se kaže da se pljuvačka može ispljunuti, mi kažemo:

“Sva pljuvačka neće izaći.”

A ukoliko bi mu se zabranilo da proguta dio pljuvačke, ne bi bio u stanju da ništa ne proguta.