Bolje je sjediti kod kuće

`Allâmah Muhammad Amân bin `Alî al-Džâmî (umro 1416)

Izvor: Šarh Šurût ‘Lâ ilâha illâ Allâh’, strana 102-103

Daija koji se želi svidjeti svim ljudima, bez obzira na njihove ciljne grupe, tendencije, udruženja i grupe, je osoba spremna na kompromis. Daija koji želi udovoljiti svima i ne iritirati nikoga, koji želi da svi ljudi govore da je pošten, da nije provokativan i da se dopada svim sektama, grupama i orijentacijama, je licemjer koji je spreman na kompromis. U to nema sumnje. To nije moguće. Imâm aš-Šâfi`î je rekao:

“Zadovoljstvo ljudi je cilj koji se ne postiže”

Nemoguće je zadovoljiti sve ljude. Postoji međutim cilj koji je moguć i poželjan. Zadovoljstvo svih ljudi nije ni moguće ni poželjno. Allâhovo zadovoljstvo je međutim moguće i poželjno. Daija se treba fokusirati na to kada krene pozivati. U protivnom neka ostane kod kuće.