Allâhov poslanik nije bio ukopan u džamiji

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Pitanje: Mnogi Sûfijjah koriste grob Allâhovoga poslanika  u njegovoj džamiji kao argument da su grobovi u džamijama dozvoljeni. Na koji se način pobijaju?

Odgovor: Allâh ih unakazio! To dokazivanje je neispravno. Allâhov poslanik  nije bio ukopan u svojoj džamiji. Ukopan je u svojoj kući, koja je bila izvan džamije. Ostala je izvan džamije sve dok džamija nije proširena za vrijeme `Abdul-Malika bin Marwâna. Guverner al-Madîne bio je `Umar bin `Abdil-`Azîz رَحِمَهُ اللهُ, a on mu je naredio da kuća Allâhovoga poslanika  uđe u okvire džamije. Ona se dakle nije nalazila u džamiji za vrijeme Allâhovoga poslanika , Abû Bakra, `Umara, `Uthmâna i `Alîja – nego za vrijeme Banû Umajjah. A to se nije desilo uz saglasnost učenjaka, nego na zahtjev vladara.