al-Fawzân o al-Huwajnîjevom razumijevanju Tawhîda al-Hâkimijjah

Govornik: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Izvor:

 

Abû Ishâq al-Huwajnî je rekao:

“Ovo je jedan od najvećih dokaza da ne izdvajamo i ne činimo Allâha jedinim po pitanju Tawhîda al-Hâkimijjah, što je najspecifičnija specifičnost Tawhîda al-Ulûhijjah.”

Pitanje: Postoje oni koji govore da je Tawhîd-ul-Hâkimijjah najspecifičnija specifičnost Tawhîda al-Ulûhijjah. Da li je to tačno?

Odgovor: Prema njemu, da. Što se tiče Ahl-us-Sunnah wal-Džamâ`ah, najspecifičnija specifičnost je izdvojiti Allâha i učiniti Ga jednim i jedinim u `ibâdetu – a ne činiti Mu širk.

al-Hâkimijjah je jedna vrsta Tawhîda al-Ulûhijjah. To međutim nije najspecifičnije. Najspecifičnije je izdvajanje Allâha u `ibâdetu.